Persondatapolitik

Persondatapolitik

1.       Dataansvarig

1.1 CasinoChandler – SmartResponse A/S är den dataansvariga – hur kontaktar du oss?
CasinoChandler- SmartResponse A/S är dataansvarig för behandling av de personuppgifter som vi har mottagit om dig.
Du hittar våra kontaktuppgifter nedan:

CasinoChandler – SmartResponse A/S
Vesterbrogade 149, bygn. 9. 5.
1620 København V

Org.nr.: 25057325
Telefon: +45 3823 7000
Mail: info@smartresponse.dk

1.2 Våra samarbetspartners är också dataansvariga
I den utsträckning vi har vidare givit dina personuppgifter till våra samarbetspartners, är dessa likaså dataansvariga för vidare behandling av din data (se avsnitt 3).

2.       Föremålet med och rättsgrundlaget för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter till följande ändamål:

2.1    Marknadsföring från CasinoChandler

2.2    CasinoChandler (dataansvarig) insamlar data på deras vägnar. Data insamlas till marknadsföringsbruk. Marknadsföringen täcker tillbud och nyhetsbrev på mail samt kampanjtillbud på SMS.

Rättsgrundlaget för vår behandling av dina personuppgifter är i samtycke.

2.3    Vidareförmedling av din data till våra samarbetspartners

CasinoChandler vidareger dina personuppgifter till våra samarbetspartners i den utsträckning att dina personuppgifter möter samarbetspartnerns önskan. Den enskilda samarbetspartnern är hädanefter dataansvarig för dina personuppgifter efter eget gottfinnande. Våra samarbetspartners är listade i konkurrensvillkor och anger kontaktform (e-post, telefon, SMS), ämnet eller ämnena för kontakt med användaren samt samarbetspartnerns kontakt e-post.

Generellt för bägge syften gäller att de insamlade data inte vidarebehandlas med annat ändamål än det som de är insamlade till, och som anges i konkurrensvillkoren.

Rättsgrundlaget för vår behandling av dina personuppgifter är i samtycke.

3.       Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

SmartResponse insamlar och vidareförmedlar enbart data där användaren givit sitt samtycke.

Vi insamlar inte uppgifter som inte är beskrivet i vår persondatapolitik och vi insamlar aldrig data utan att du själv har gett oss dessa informationer, tex genom att registrera dig, köpa en vara eller delta i en undersökning.

CasinoChandler insamlar och lagrar inte specifika kategorier av personuppgifter (känslig information). Vi insamlar allmänna personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, ålder, kön, och intresseområden.

Användning av cookies*

Du skall vara uppmärksam på att du accepterar vår användning av cookies när du deltar i undersökningar och tävlingar av CasinoChandler.

CasinoChandler använder cookies för att göra din upplevelse bättre och för att kunna bringa relevant innehåll till våra undersökningar och på våra övriga kampanjsidor.

Du kan i de flesta browsers ändra på inställningarna för vilka cookies som blir satt på din dator.

*En cookie är en liten del data som sparas i din browser och som kan läsas av antingen systemen bakom SmartResponse eller en av våra partners. en cookie är inte ett program som kör på din maskin och en cookie är inte ett virus eller spyware.

4. Samarbetspartners

För att yttra den bästa servicen använder vi oss av följande dataprocessors:

Google Ltd.

Facebook Ltd.

SendGrid Ltd

Ubivox Danmark ApS

5.       Överföring till mottagare i tredjeländer, inklusive internationella organisationer

Vi överför dina personuppgifter till mottagare utanför EU och EES. Det handlar om softwareutvecklingspartners, Crossworkers, i Egypten.

Vi kan fastlägga att överföringen baseras på kommissionens standardbestämmelser om dataskydd som uppfyller de nödvändiga garantierna i artikel 46 i förordningen om personuppgifter.

6.       Var dina personuppgifter kommer ifrån

Dina uppgifter insamlas på datainsamlingssidor, typiskt online konkurrenssidor eller sidor där du kan anmäla dig till en tjänst eller köpa en produkt.

Dina uppgifter insamlas först efter att du givit separat och entydigt godkännande av våra och våra samarbetspartners villkor, härunder denna persondatapolitik.

7.       Lagring av dina personuppgifter

Vi kan inte på nuvarande tidpunkt säga hur länge vi kommer lagra dina personuppgifter. Vi lagrar endast din information så länge den tjänar ett ändamålsenligt och legitimt syfte.

Om du önskar att få raderat dina personuppgifter från våra databaser sker det 2 år efter din förfrågan för dokumentation, enligt konsumentombudsmannens krav. Din data kommer inte användas av oss eller ges vidare till våra samarbetspartners under dessa två år.

8.       Rätten att återkalla samtycke

Du har på varenda tidpunkt rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framkom i punkt 1.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lovligheten av vår behandling av dina personuppgifter på bakgrund av ditt tidigare samtycke och fram till tidpunkten för återkallandet. Om du återkallar ditt samtycke har det först verkan från den stunden framåt.

Om du önskar hjälp med att återkalla ditt samtycke hos de samarbetspartners som har mottagit dina personuppgifter kan du kontakta CasinoChandler, varefter vi på dina vägnar kontaktar samarbetsparterna och ber dem radera dina informationer från deras databaser.

Ansvaret för att radera uppgifter från egen databas ligger dock hos den enskilda samarbetspartnern.

9.       Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen en rad rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter skall du kontakta oss.

Rätt till att se informationer (insiktsrätt)

D har rätt att få insikt i de informationer som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare informationer.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få rättat felaktig information om dig själv

Rätt till radering

I specifika tillfällen har du rätt att få raderat informationer om dig, innan tidpunkten för vår allmänna radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa tillfällen rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att få begränsning, får vi framöver bara behandla uppgifterna – bortsett från lagring – med ditt samtycke eller med utsikt på att rättskrav kan fastläggas, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samfundsintressen.

Rätt till invändning

I vissa fall kan du göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att bearbeta din information för direkt marknadsföring, inklusive profilering.

Rätt att transmittera informationer (dataportabilitet)

Du har i vissa fall rätt att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format samt att få överfört dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens handbok angående registrerades rättigheter som du hittar på https://www.datainspektionen.se ??

10.    Klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen om du inte är nöjd med sättet som vi behandlar dina personuppgifter på. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på https://www.datainspektionen.se

11.    Säkerhet

CasinoChandler har implementerat både tekniska och organisatoriska säkerhetsföranstaltningar som skall säkra att dina uppgifter inte hamnar hos obehöriga, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med loven om behandling av personuppgifter. All persondata är skyddat bakom firewall.